پرسشنامه هوش معنوی کینگ

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ

تعداد گویه ها: 23سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تفکر انتقادی، تولید معنی مشخص، آگاهی متعالی، توسعه حالت هوشیاری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت هوش معنوی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.