پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال

تعداد گویه ها: 17 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ساختاری، شناختی، رابطه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سرمایه اجتماعی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.