پرسشنامه پذیریش پیامک های تبلیغاتی

پرسشنامه پذیریش پیامک های تبلیغاتی

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 29پرسش طیف لیکرت

ابعاد: تمایل به استفاده از پیامک های تبلیغاتی، ادراک از سهولت استفاده شده، ادراک از سودمندی، تمایل به استفاده از نوآوری، اعتماد، هنجارهای ذهنی، ادراک از سودمندی اطلاعاتی، ادراک از سودمندی سرگرمی، تمایل ذاتی به اعتماد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.