پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرست به سکوت، فرصت های ارتباطی، سکوت رفتاری کارکنان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سکوت سازمانی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.