پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

پرسشنامه عملیات استراتژیک منابع انسانی

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 17پرسش طیف لیکرت

ابعاد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، استخدام، مشارکت

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.