پرسشنامه کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس سروکوال

پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس سروکوال

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: عوامل ملموس، عوامل قابلیت اطمینان، عوامل قدرت پاسخگویی، عوامل اعتماد، عوامل همدلی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بررسی کیفیت خدمات استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.