پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 21 پرسش طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، محیطی و اجتماعی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.