پرسشنامه زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۱۷ با طیف لیکرت

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

3000 تومان – خرید

 


محصول مشابه

فصل دو شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش کامل مدیریت زنجیره تامین

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن فایل ورد به همراه فهرست منابع کامل مدیریت زنجیره تامین

15000 تومان – خرید