پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین سبز

تعداد گویه ها: 33 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شاخه ساختاری، شاخه رفتاری، شاخه زمینه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت زنجیره تامین سبز استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.