پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

تعداد گویه ها: 39سوال با طیف پنج درجه

ابعاد: مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.