پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین

تعداد گویه ها: 48 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مشتریان، تامین کنندگان، سهام داران، کارمندان، جامعه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت زنجیره تامین استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.