پرسشنامه سنجش رضایت شغلی JDI

پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی

تعداد گویه ها: 18 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ماهیت کار، رفتار مدیر، رفتار همکار، ترفیع و ارتقا، پرداخت ها، شرایط محیط کار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش رضایت شغلی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.