پرسشنامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ریسک پروژه

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 25پرسش طیف لیکرت

ابعاد: ریسک مالی، ریسک مدیریتی، ریسک سازمانی، ریسک تولید، ریسک بازاریابی، ریسک فنی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.