پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

پرسشنامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر

تعداد گویه ها: 13 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مقاومت رفتاری، مقاومت هیجانی، مقاومت شناختی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مقاومت در برابر تغییر استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.