پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند و رضایت

تعداد گویه ها: 34 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل اجتماعی، تبادل اطلاعات، فعالیت های فروش، نظارت بر روابط

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازاریابی رابطه مند و رضایت استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.