پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری

تعداد گویه ها: 26 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تامین فرصت رشد  و عملکرد، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش کیفیت زندگی کاری والتون استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.