تجزیه وتحلیل عوامل ایجادانگیزه منابع انسانی دربخش دولتی

ترجمه مقاله تجزیه وتحلیل عوامل ایجادانگیزه منابع انسانی دربخش دولتی

پیشرفت عملکرد مدیریت وروش های منابع انسانی دربخش دولتی،یک فرایندمداوم ودرحال تکامل است. ازطریق مقامات دولتی، شهروندان وجامعه نیاز دارندتاکاری موثر در ارائه خدمات عمومی برای مردم انجام گیرد. درمقایسه بابخش خصوصی، کارایی کمترِ بخش دولتی هنوزهم درجهان قابل توجه است. کارایی مقامات دولتی و شهرداریها نه تنها برآموزش وپرورش تأثیر می گذارد بلکه بستگی به شایستگی وتواناییهای مقامات دولتی نیز دارد.کارائی سیستم ایجادانگیزه منابع انسانی تاثیرقابل توجهی برمقامات دولتی وشهرداریها دارد. برای نتایج کارهدفمندازدفاتراداره منابع انسانی،نه تنها تجزیه وتحلیل توابع ورویه های موجود،بلکه بررسی عوامل موثرکه برایجادانگیزه منابع انسانی درانجام وظایف وروشهاتأثیر گذار می باشند نیز مهم هستند.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.