مدیریت دولتی نوین در مدل پیچیدگی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی نوین در مدل پیچیدگی

سال نشر: 2014

نوع فایل: ترجمه فارسی – مایکروسافت ورد

ترجمه چکیده

این مقاله قصد دارد شرایط و نتایجی را مطرح کند که از مطالعه مدیریت دولتی نوین در الگوی پیچیدگی حاصل می شود.نظریه پیچیدگی و مدیریت دولتی جدید،دیدگاهی برای نظارت و بازخورد در زمان هدایت رفتار در سیستم های سازمانی ایجاد می کند.اگر چه مفاهیم مربوط به مدیریت دولتی نوین به خوبی در سازمان های محلی پیاده نشده است،امامدیریت دولتی نوین بر نتایج تمرکز داشته و بر نیاز به ارزیابی عملکردها بر مبنای اهداف تحقق یافته تاکید کرده و مسئولیت ها به وضوح برای دستیابی به اهداف تعریف شده اند. این مقاله بر این نکته تمرکز می کند که چگونه مدیریت دولتی می تواند با در نظر گرفتن دو مفهوم کارایی واثربخشی و همچنین مواجه با منابع محدود و چالش های متعدد و پیچیدگی های سیستم تکامل یابد.

قیمت: 7500 تومان

7500 تومان – خرید

دانلود اصل مقاله مدل پیچیده مدیریت دولتی

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.