پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی

تعداد گویه ها: 30 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: امیدواری، انعطاف پذیری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سرمایه روانشناختی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.