پرسشنامه ترفیع و تبلیغ

پرسشنامه استاندارد ترفیع و تبلیغ

تعداد گویه ها: 22 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: آگهی تجاری، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ترفیع و تبلیغ استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.