تاثیر پشتیبانی سازمان از مدیریت پروژه بر موفقیت اجرای پروژه

تاثیر مولفه های مختلف پشتیبانی سازمانی از مدیریت پروژه بر موفقیت اجرای پروژه در مؤسسات بهداشت عمومی

سال نشر:2013

چکیده
هدف مقاله ی کنونی، مطرح ساختن اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز یک پروژه می باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو می باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح ثانویه فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین 75.2% تغییر متغیر وابسته بودند که نشاندهنده ی تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه بلحاظ آماری تاثیر بامعنایی بر موفقیت تحقق پروژه دارند. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح ثانویه تاثیری ندارند. ویژگی های شناخته شده ی یک محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی از مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

قیمت : 12.000 تومان

دانلود اصل مقاله

12000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.