پرسشنامه سود و سهام

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

3000 تومان – خرید

محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و سرمایه گذاری و نسبت های مالی

10000 تومان – خرید