پرسشنامه توسعه محصول

پرسشنامه استاندارد توسعه محصول

تعداد گویه ها: 13 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توسعه بنیادی محصول، توسعه جزئی محصول

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای توسعه محصول استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.