پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی محصول

تعداد گویه ها: 17 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: کیفیت، انعطاف پذیری، پاسخگویی به مشتری، کارایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مزیت رقابتی محصول استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.