پرسشنامه تصویر ذهنی قیمت

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی قیمت

تعداد گویه ها: 22 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تراز قیمت، ارزش پول، قابل درک بودن قیمت، قابل پردازش بودن قیمت، دقت در ارزیابی قیمت، قصد خرید

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تصویر ذهنی قیمت استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.