پرسشنامه مدل الماس پورتر

پرسشنامه محقق ساخته مدل الماس پورتر

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده، استراتژی، ساختار و رقابت

پرسشنامه محقق ساخته است و روایی و پایایی آن باید بررسی شود

قیمت: 3000 تومان

این پرسشنامه براساس مدل الماس رقابتی پورتر در سازمان طراحی شده است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.