پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابت پورتر

پرسشنامه استاندارد نیروهای پنج گانه رقابت پورتر

تعداد گویه ها: 36 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها، رقبا

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای نیروهای پنج گانه رقابت پورتر استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.