رویکرد مدلسازی متغیر پنهان حداقل مربعات جزئی برای اندازه گیری اثرات متقابل

ترجمه مقاله رویکرد مدلسازی متغیر پنهان حداقل مربعات جزئی برای اندازه گیری اثرات متقابل: نتایج حاصل از مطالعه شبیه سازی مونت کارلو و مطالعه هیجان/ پذیرش پست صوتی

قابلیت تشخیص و برآورد دقیق قدرت اثرات متقابل موضوعات مهمی هستند که بطور کلی برای پژوهش علوم اجتماعی و بطور خاص تحقیقات IS بنیادی هستند. در چارچوب رشته IS ، درصد زیادی از تحقیقات به بررسی شرایط و زمینه هایی اختصاص یافته است که بر اساس آنها روابط متغیر بوده و غالبا تحت پشتیبانی کلی نظریه اقتضایی قرار دارند. در بررسی ما از این مطالعات که در آنها متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی قرار گرفته اند، بخش عمده آنها موفق به تشخیص یا ارائه برآوردی از اندازه اثر نشده اند. در مواردی که اندازه های اثرات تخمین زده می شوند، بطورکلی اعداد کوچک هستند. این نتایج به نوبه خود منجر به زیر سوال بردن مطلوبیت نظریه اقتضایی و نیاز به شناسایی اثرات متقابل شده اند. با ارائه رویکرد مدلسازی متغیر پنهان، این مقاله به این موضوع می پردازد که با محاسبه خطای اندازه گیری در مقیاس هایی که روابط برآورد شده را تقلیل می دهد، می تواند تخمین های دقیق تری از اثرات متقابل را بدست آورد. امکان سنجی این روش در بازیابی اثرات واقعی در دو تحقیق به اثبات رسیده است: مجموعه داده های شبیه سازی شده ای که اثرات واقعی شناخته شده هستند و مجموعه داده های پذیرش پست صوتی که در آن نسبت به تأثیرگذاری مستقیم و متقابل قابل توجه بر قصد پذیرش، احساس بهره مندی نشان داده می شود.

قیمت: 10 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.