پرسشنامه بررسی کانال توزیع مویرگی

پرسشنامه استاندارد بررسی کانال توزیع مویرگی

تعداد گویه ها: 14 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بهبود فرایند فروش، برنامه ریزی پیمایش بازار، کنترل فروشندگان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بررسی کانال توزیع مویرگی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.