پرسشنامه مدیریت مشارکتی

پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی

تعداد گویه ها: 75 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ارتباطات سازمانی ایجاد شده برای مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی های سازمان، مشارکت در تصمیم گیری های سازمان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت مشارکتی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.