پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان‌

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد مدیران سازمان

تعداد گویه ها: 44 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ساختاری، رفتاری، همسویی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی مدیریت عملکرد سازمان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.