پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

پرسشنامه استاندارد کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان

تعداد گویه ها: 30 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، آموزش، مسئولیت پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.