پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ)

پاترسون در سال ۱۹۷۰ پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ) را که داری ۱۵ سوال می‌باشد طراحی کرد. این مقیاس دارای دو فرم می‌باشد که یکی از آن‌ها جهت سنجش عملکرد شغلی کارکنان غیر مدیر و دیگری برای ارزیابی عمکلرد شغلی مدیران ساخته شده است. فرم حاضر برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان غیر مدیر می‌باشد. پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ) در یک طیف 5 درجه‌ای نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه شامل 15 جمله توصیفی است.

قیمت: 1000 تومان

1000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.