دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد منبع نمونه فارسی دارد روش تحلیل دارد طیف لیکرت 5 درجه شامل 20 پرسش

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مهندسی ارزش پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد نمونه منبع فارسی دارد تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه زنجیره ارزش پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد نمونه منبع فارسی دارد تعداد سوالات: 23 سوال با طیف…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد منبع: والتون همراه با منبع فارسی طیف لیکرت 5 درجه سنجش کیفیت زندگی کاری  

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک منبع معتبر فارسی و لاتین منبع فارسی دارد روایی و پایایی دارد طیف لیکرت 5 درجه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ویژه سنجش کیفیت خدمات بانک‌ها

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال منبع معتیر دارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف لیکرت سواد دیجیتال    

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری منبع معتیر دارد ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر منبع معتیر دارد ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن منبع معتیر دارد ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد توزیع سوالات و ابعاد مشخص است پرسشنامه طیف…

3000 تومان – خرید