دانلود پرسشنامه فرهنگ کار تیمی تعداد سوالات: 16 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: تک بعدی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت معلمان تعداد سوالات: 29 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: تک بعدی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سنجش وضعيت نظام مديريت استعدادها در سازمان تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: نظام ارزيابي و كشف استعدادها، نظام ارزيابي و كشف استعدادها، نظام…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تاب‌آوری تعداد سوالات: 67 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی، آسیب پذیری های کلیدی و ظرفیت تطابق پذیری روایی و پایایی دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت 3 درجه ابعاد: تک بعدی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه معماری سازمانی تعداد سوالات: 28 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: محدوده و توانايي معماري سازماني، حمايت و مشاركت هيت مديره، فرايند تعريف معماري سازماني، مفاهيم كسب…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی تعداد سوالات: 24 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: پیچیدگی ساختار سازمان، رسمیت ساختار سازمان و تمرکز ساختار سازمان روایی و پایایی دارد منبع معتبر…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک تعداد سوالات: 51 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه و هوشیاری محیطی روایی و پایایی دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تفکر استراتژیک تعداد سوالات: 28 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: تفکر سیستمی، عزم استراتژیک، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان…

3000 تومان – خرید