دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی تعداد سوالات: 12 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد عاطفی، تمایل به اعتماد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه سبک رهبری معلم تعداد سوالات: 11 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: ارزیابی سبک رهبری معلم، رضایت کلاس و وضوح نقش دانش‌آموزان روایی و پایایی دارد منبع معتبر…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری،…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری ورزشی در ایران تعداد سوالات: 58 سوال از عوامل داخلی و خارجی ابعاد: تک بعدی روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی تعداد سوالات: 20 سوال با طیف 5 درجه لیکرت ابعاد: مشکلات مربوط به مدیریت، مشکلات فرهنگی در گردشگری ورزشی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها روایی و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی تعداد سوالات: 25 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: ورزش‌های ساحلی، آبی و تابستانی، ورزش‌های…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند تعداد سوالات: 33 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: رایانش ابری، ارتباط سیار، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی روایی و پایایی دارد منبع…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری تعداد سوالات:24 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: شرایط سیاسی، شرایط قانونی، شرایط عمومی جذب توریست، شرایط اقتصادی، شرایط…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقا گردشگری سلامت با تکیه برگردشگران خارجی تعداد سوالات: 60 سوال با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد: شرایط عامل، شرایط تقاضا، رقابت پذیری، صنایع پشتیبان…

3000 تومان – خرید