پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان

توضیح: پرسشنامه جهت ارزیابی عملکرد کارکنان در 11 بعد تدوین شده است. این پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت نیست.

پرسشنامه دارای الگوی تفسیری-امتیازی است و برای ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان کاربرد دارد.

ابعاد: قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت کار، امنیت، یادکیری و توسعه شخصی، شخص، رهبری، مسئولیت پذیری، ارزیابی کلی

پرسشنامه استاندارد است. این سبک پرسشنامه روایی و پایایی مرسوم را ندارد.

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.