پرسشنامه مدیریت عملکرد

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی چیانگ و سیه

پیوست رایگان : سه پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی

۱- پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر

پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید