پرسشنامه بسته‌بندی محصول

پرسشنامه استاندارد بسته بندی محصول

تعداد گویه ها: 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: حفاظت محصول، ایجاد اطمینان از کالا، معرفی محصول، تصویر ذهنی، استفاده مجدد، ایجاد تمایز

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بسته بندی محصول استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.