پرسشنامه بهسازی نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد بهسازی نیروی انسانی

تعداد گویه ها: 30 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت پذیری، دستکاری آمار، رقابت ناسالم، ترک خدمت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بهسازی نیروی انسانی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.