پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف

تعداد گویه ها: 27 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل شخصی، محافظت از منابع سازمان، جوانمردی، نزاکت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.