پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی

تعداد گویه ها: 16 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و تواضع

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.