پرسشنامه انگیزش شغلی مزلو

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی مزلو

تعداد گویه ها: 14 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: احساس امنیت، تعلق اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال، احساس خودشکوفایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای انگیزش شغلی مزلو استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.