پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی مست‌علی

تعداد گویه ها: 25 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انتظار، جاذبه، تلاش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای انگیزش شغلی کارکنان سازمان استفاده می شود.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.