پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان

پرسشنامه تاثیر خلق و خوی کارکنان و عوامل محیطی بر رفتار مشتری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: خلق و خوی کارکنان، عوامل محیطی، خلق و خوی مشتری، شناخت مشتری، رفتار خرید

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.