پرسشنامه پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه

پرسشنامه استاندارد پذیرش پیامک تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه

تعداد گویه ها: 29 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تمایل به استفاده از پیامک های تبلیغاتی، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی، تمایل به استفاده از نوآوری، اعتماد، هنجارهای ذهنی، ادراک از سودمندی اطلاعاتی، ادراک از سودمندی سرگرمی، تمایل ذاتی به اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش پیامک تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.