پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیمه از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی بیمه از دیدگاه مشتریان

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ارزش مشتری پسند، راحتی خرید، هزینه مشتری، روابط با مشتریان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازاریابی بیمه از دیدگاه مشتریان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.