پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز

پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: محصول سبز، ترفیع سبز، قیمت سبز

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازاریابی سبز استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.