پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان 4C

تعداد گویه ها: 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ارزش های مشتری پسند، هزینه مشتری، راحتی خرید، روابط مشتریان

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازاریابی از دیدگاه مشتریان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.