پرسشنامه بازارمحوری

پرسشنامه‌های استاندارد بازارمحوری با روایی و پایایی

تعریف بازارگرایی
بازارگرایی عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره‌ی نیازهای جاری و آینده‌ی مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. (کهلی و جاورسکی۱۹۹۰)

بازارگرایی از سه جزء رفتاری تشکیل شده است: مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری. (نارور و اسلتر ۱۹۹۰)

دانلود پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی

دانلود پرسشنامه بازارگرایی نارور و اسلاتر

دانلود پرسشنامه بازارمحوری و رفتار شهروندی سازمانی

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.