پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاروسکی

پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاروسکی

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ایجاد هوشمندی بازار، نشر هوشمندی بازار، پاسخگویی به هوشمندی بازار

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش میزان بازار محوری سازمان استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.